Infolinia: 515 639 067 (7-17, w weekendy 9-17)
2 lata gwarancji na meble
100-dniowe prawo zwrotu
97% zadowolonych klientów

Regulamin

I. Postanowienia ogólne: 

1. Właścicielem i Administratorem Sklepu prowadzonego pod adresem https://novodom.pl/ jest spółka NOVODOM Sp. z o.o., ul. Ludwika Narbutta 19A, 02-536 Warszawa, KRS: 0001036941, NIP 5214020149 , REGON 525341861, adres poczty elektronicznej: biuro@novodom.pl, telefon: +48 515 639 067.

2. Wszelkie prawa do Sklepu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Sklepie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników ze Sklepu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Sklepu.  

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin określa w szczególności: 

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 

  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, 

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,  

  4. tryb postępowania reklamacyjnego. 

   4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
   5. Regulamin obowiązuje w zakresie Usługi, Umów i Produktów w nim określonych. Regulamin nie obejmuje usług, produktów, promocji, programów lojalnościowych oraz zniżek pakietowych, które posiadają swoje odrębne regulaminy. 

 

II. Definicje:  

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresemhttps://novodom.pl/wraz z wszystkimi jego podstronami oraz na stronach powiązanych, na których niniejszy Regulamin jest zawarty. 

 2. Sprzedawca lub Usługodawca lub Administrator - Spółka NOVODOM Sp. z o.o., ul. Ludwika Narbutta 19A, 02-536 Warszawa, KRS: 0001036941, NIP 5214020149 , REGON 525341861, adres poczty elektronicznej: biuro@novodom.pl, telefon: +48 515 639 067

 3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Sklepu. 

 4. Klient – Użytkownik dokonujący zamówienia w Sklepie. 

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 6. Konto - wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej rejestracji w Sklepie, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający historię zamówień i zwrotów dokonanych przez Klienta, dane teleadresowe, dane dotyczące wpłat i subskrypcjach.

 7. Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom umieszczanie Produktów, którymi jest zainteresowany, na prywatnej liście, która umożliwia późniejsze zawarcie Umowy. 

 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług Sklepu w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Przedsiębiorca – Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

 10. Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, z wyjątkiem rzeczy, która służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej. 

 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość drogą elektroniczną między Sprzedawcą i Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów za pomocą Sklepu.  

 12. Umowa o świadczenie usług – umowa dotycząca świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Umowa o świadczenie usług jest zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 13. Usługa - usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, uregulowane niniejszym Regulaminem. 

 14. Usługa cyfrowa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej.

 15. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 16. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami. 

 17. Poprzednianajniższa cena - najniższa cena danego Produktu jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub w przypadku, gdy dany Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni najniższa cena danego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia dostępności danego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki. 

 18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane osobowe Klienta konieczne do ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 

III. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w którym Klient podaje swój adres skrzynki elektronicznej oraz hasło. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.

 2. Jeśli Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania Sklepu, podając adres email, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.

 3. W celu zapewniania prawidłowej realizacji dostawy Produktu z poziomu Konta, Klient zobowiązany jest do weryfikacji aktualności podanych danych przed złożeniem Zamówienia. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych, nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.

 4. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e mail.

 5. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto (rezygnacja z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@novodom.pl lub też pisemnie na adres: 

Novodom Sp. z o.o.

ul. Jana Kilińskiego 35B

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 


 1. Założenie Konta jest darmowe i nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie.

 2. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług, tj. usunąć Konto za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości Konta lub odmówić dalszego prawa do korzystania przez Klienta (zarówno tego posiadającego Konto, jak i nie posiadającego Konta) ze Sklepu, a także składania Zamówień, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.

 3. Klient na etapie rejestracji Konta ma możliwość zamówienia komunikacji marketingowej, w tym informacji handlowej i wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych w tym celu. Klient ma prawo wyboru preferowanej formy komunikacji spośród poniższych.


IV. Złożenie zamówienia: 

 1. Zawarcie Umowy między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie na warunkach wskazanych poniżej. Prezentacja Produktu wraz z jego ceną regularną w Sklepie internetowym nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Użytkownika zamówienia. 

 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu: 

+48 515 639 067, od pon. do pt. w godzinach 7-17 i w weekendy w godzinach 9-17, lub całodobowo za pośrednictwem Sklepu w następujący sposób: 

 1. Klient dodaje wybrany Produkt do Koszyka poprzez wybór polecenia "DODAJ DO 

KOSZYKA”, po czym przechodzi do realizacji zamówienia

 1. Klient w Koszyku potwierdza zawartość Koszyka poprzez wybór polecenia „PRZEJDŹ DO KASY”.

 2. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta samodzielnie wypełnia formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Użytkownika może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży.

 3. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkty, ich ilość, rodzaj, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami wykonującymi działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy oraz adresu firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP, zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Produktów lub usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktów lub Klienta,

 4. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sklep sposobów dostawy Produktów,

 5. Klient wybiera sposób zapłaty i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia kosztów realizacji Umowy Sprzedaży, spośród udostępnionych przez Sprzedawcę metod płatności,

 6. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (dedykowany przycisk: „ZAMÓW I ZAPŁAĆ” lub podobny). 

 7. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wyświetlany jest formularz zawierający informacje określone w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności takie jak cena łączna wybranych Produktów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy, 

 8. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMÓW I ZAPŁAĆ”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. 

 2. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji Zamówienia. 

 3. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji. 

 4. Na podstawie opłaconego Zamówienia lub oznaczonego jako "przesyłka pobraniowa", Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Użytkownika Produktów. 

 5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem lub płatność elektroniczną, zamówienie zostaje oznaczone jako "oczekuje na wpłatę". Wówczas Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Użytkownika w ramach zamówienia oferty. 

 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. 

 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 

 8. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Produktu albo braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o powstałych okolicznościach drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez niego lub telefonicznie. 

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień bez udostępnienia kontaktu pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia. 

 10. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi: 

  1. anulowanie całości Zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia), 

  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa), 

  3. podział Zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klient powoduje, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach. 

 11. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonych w ramach Zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta. 

 12. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy jest cena umieszczona przy danym Produkcie w momencie składania zamówienia przez Użytkownika. 

 13. Ceny zamieszczone przy danym Produkcie: 

 1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich, 

 2. nie zawierają informacji w zakresie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy, 

 3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski. 

 1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona zostaje po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz formy płatności. 

 

 1. Płatność i kody rabatowe: 

  1. Płatność za zakup Produktu może być dokonana za pomocą:

 1. przelewu tradycyjnego,

 2. płatności za pobraniem,

 3. karty kredytowej lub debetowej online, 

 4. systemu BLIK,

 5. przelewu internetowego, za pośrednictwem systemu PayU,

 6. przelewu internetowego, za pośrednictwem systemu Tpay,

 7. platformy do sprzedaży ratalnej Tpay

 8. systemu PayPo

 9. na raty online z PayU,

 10. płatności odroczonej Twisto.

z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Usługi płatności dostarczane są przez operatorów wskazanych płatności elektronicznych zgodnie z warunkami regulaminów przewidzianych przez tych usługodawców.

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Dostęp do Produktu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności. W przypadku nieodnotowania przez Sprzedawcę uiszczenia ceny za Produkt, dostęp do Produktu, którego dotyczyła, nie zostanie przydzielony.  

 2. Płatność za pobraniem odbywa się do limitu kwoty pobrania określonej przez firmę transportową świadczącą usługi przewozu. Klient zostanie poinformowany, jeśli jego Zamówienie przekroczy kwotę pobrania przewidzianą przez przewoźnika. 

 3. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz ewentualnych korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania Sprzedawcy adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. W przypadku wybranego Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie. Informacja o ww. ograniczeniach dostępna będzie w Sklepie, w opisie dotyczącym danego Towaru.

 4. Sprzedawca organizuje okresowe akcje promocyjne polegające na udostępnieniu kodów rabatowych lub bonów wartościowych. Klient może skorzystać z kodu rabatowego lub bonu wartościowego poprzez ich wpisanie w odpowiednie pole przy składaniu Zamówienia. Kody rabatowe oraz bony wartościowe są ograniczone czasowo zgodnie z regulaminem odpowiedniej promocji, po upływie daty ważności Klient nie ma możliwości skorzystania ze zniżki. W Sklepie udostępniane są każdorazowo szczegółowe warunki aktualnie obwiązujących regulaminów promocji.

 5. Wszystkie bony wartościowe i kody rabatowe wyemitowane przez Sprzedawcę mogą być realizowane:

 1. poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie i wpisanie kodu w dedykowane okno,

 2. w terminie wskazanym indywidualnie dla danego bonu wartościowego lub kodu rabatowego.


 1. Dostawa 

  1. Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany, a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta.

  2. Czas realizacji zamówienia widoczny jest na karcie Produktu. Do czasu realizacji należy dodać czas dostawy przez firmę kurierską. 

  3. Dostawa Produktu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, określony w Zamówieniu. Koszty dostawy Produktu, o ile są naliczane, opłacane są przez Klienta przy opłacaniu Zamówienia. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem: 

 1. firmy kurierskiej DB Schenker - czas dostawy zazwyczaj wynosi 1-2 dni robocze, 

 2. firmy kurierskiej DPD - czas dostawy zazwyczaj wynosi 1-2 dni robocze. 

 3. firmy kurierskiej DHL  - czas dostawy zazwyczaj wynosi 1-2 dni robocze.

 4. w przypadku wyboru dostawy z usługą wniesienia i montażu – czas wykonania usługi jest ustalany indywidualnie.

 1. Koszt dostawy mebli wszystkich producentów wynoszą od 29 zł do 505 zł, w zależności od wagi i gabarytu. Koszt dostawy niezależnie od ilości mebli nie będzie większy niż 505 zł na całe Zamówienie. 

 2. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem przewoźników wskazanych w Sklepie, na adres wskazany w formularzu Zamówienia. 

 3. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę wraz z fakturą elektroniczną. 

 4. Konsument może zgłosić utratę lub uszkodzenie przesyłki z Zamówieniem wybranemu przewoźnikowi lub Sprzedawcy. W przypadku doręczenia Konsumentowi przesyłki uszkodzonej, powinien on w obecności przewoźnika sporządzić odpowiedni protokół, a w przypadku niedających się z zewnątrz zauważyć uszkodzeń Konsument powinien zgłosić uszkodzenie w terminie do 7 dni od dnia doręczenia. Niespisanie protokołu oraz niezgłoszenie szkody nie pozbawiają Konsumenta praw wynikających z przepisów prawa, w tym do złożenia reklamacji.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.


 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną: 

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy następujące Usługi:  

 1. Newsletter, 

 2. Dostarczanie treści,

 3. Koszyk,  

 4. Formularz kontaktowy, 

 5. Chat, 

 6. Wtyczki do portali społecznościowych,

 7. inne Usługi dostępne w Sklepie, aktualnie dostępne dla Użytkowników.  

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania ze Sklepu, Produktów oraz Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 1. Usługa Newslettera: 

  1. Jest dostępna wyłącznie dla Subskrybentów, tj. osób, które zapisały się na Newsletter.  

  2. W celu korzystania z usługi Newslettera, Subskrybent zobowiązany jest wypełnić formularz w Sklepie poprzez podanie swojego adresu e-mail. Niedozwolone jest korzystanie z adresu e-mail, z którego korzysta inna osoba.  

  3. Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić zamówienie usługi Newslettera poprzez kliknięcie linku potwierdzającego skierowanego na adres e-mail wskazany przez Subskrybenta.  

  4. Podanie przez Subskrybenta adresu e-mail jest konieczne do wykonania Usługi Newslettera. 

  5. Usługa Newslettera jest dobrowolna, nieodpłatna i świadczona wyłącznie po dokonaniu subskrypcji. 

  6. Usługa Newslettera polega na dostarczaniu treści dotyczących Sprzedawcę, jej oferty, aktualności i informacji dotyczących Produktów. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe Sprzedawcy, jej kontrahentów i podmiotów powiązanych. 

  7. Newsletter jest wysyłany cyklicznie przez czas nieoznaczony, do momentu zakończenia przez Subskrybenta korzystania z Usługi lub świadczenia Usługi Newslettera przez Sprzedawcę.  

  8. Subskrybent może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdej chwili poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika w ramach Usługi Newslettera lub poprzez wysyłkę rezygnacji na adres e-mail: 

biuro@novodom.pl. 

 1. Sprzedawca może zrezygnować ze świadczenia Usługi Newslettera w każdym momencie, po poinformowaniu o tym Subskrybentów.  

 

 1. Dostarczanie treści:

  1. korzystanie ze Sklepu w zakresie dostarczania treści rozpoczyna się w momencie otwarcia dowolnej strony Sklepu oraz kończy się w momencie zamknięcia ostatniej strony Sklepu,

  2. korzystanie ze Sklepu w zakresie dostarczanych treści jest nieodpłatne, lecz wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz standardowej przeglądarki stron internetowych,

  3. dostarczane treści dotyczą Usług, jak również innych produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę, lecz nieobjętych niniejszym Regulaminem, informacji o aktualnościach, wydarzeniach dotyczących Usługodawcy. Dostarczane treści mogą zawierać również informacje o kontrahentach biznesowych i podmiotach powiązanych z Usługodawcą lub jego obszarami zainteresowań i działalności.


 1. Koszyk: 

  1. Świadczenie usługi Koszyka rozpoczyna się w momencie umieszczenia w nim danego Produktu przez Klienta.  

  2. Skorzystanie z Usługi Koszyka nie wymaga rejestracji w Sklepie.  

  3. Za pomocą Usługi Koszyk Klient może umieścić interesujące go Produkty na prywatnej liście i mieć do niej dostęp w późniejszym czasie, bez konieczności ponownego wyszukiwania Produktu, wyrazić chęć nabycia Produktu, wpisać kod promocyjny oraz sprawdzić podsumowanie swojego zakupu.Umieszczenie Produktu w Koszyku nie jest równoznaczne z jego rezerwacją. 

  4. Z Koszyka Klient może bezpośrednio przejść do Usługi zawarcia Umowy i dokonania płatności za Produkt.  

  5. Zakończenia świadczenia Usługi Koszyka następuje w momencie usunięcia wszystkich Produktów z Koszyka.  

 

 1. Formularz kontaktowy: 

  1. Użytkownik ma możliwość skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Sklepie.  

  2. W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”. Przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się z Użytkownikiem poza Sklepem w jeden podanych przez Użytkownika sposobów (e-mail, telefon).  


 1. Chat 

  1. Usługa umożliwia użytkownikowi bezpłatne uczestnictwo w rozmowie z konsultantem w dniach i godzinach wskazanych w Sklepie. 

  2. Do korzystania z usługi Czat niezbędny jest dostęp użytkownika do zasobów sieci Internet a także możliwość korzystania z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer lub Safari, z aktywnym oprogramowaniem Java Script w aktualnej wersji. 

  3. Rozmowa przeprowadzana jest wyłącznie w języku polskim. 

  4. Zapytania kierowane przez Użytkownika za pośrednictwem Czatu powinny dotyczyć wyłącznie tematyki lub/i informacji handlowej, zgodnej z działalnością prowadzoną przez Sprzedawcę. W przypadku kierowania przez Użytkownika wypowiedzi lub zapytań odbiegających od powyższej tematyki, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami konsultant uprawniony jest do zakończenia prowadzonej rozmowy. 


 1. Wtyczki do portali społecznościowych

  1. Usługodawca wyłącznie udostępnia wtyczki poprzez ich odpowiednie zamieszczenie w Sklepie,

  2. Wtyczki do portali społecznościowych umożliwiają przejście Użytkownika ze Sklepu bezpośrednio do konta Usługodawcy prowadzonego w serwisie społecznościowym,

  3. Samo działanie wtyczek, jak i portali społecznościowych odbywa się na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych portali społecznościowych i jest niezależne od Usługodawcy,

  4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie wtyczek i portali społecznościowych.


VII. Tryb postępowania reklamacyjnego: 

 1. Reklamacje dot. problemów z korzystaniem ze Sklepu, świadczenia usług lub w zakresie Produktów mogą być zgłaszane Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres email: 

biuro@novodom.pl. 

 1. Każda reklamacja winna zawierać: 

 1. dane Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej;  

 2. szczegółowy opis problemu, 

 1. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 2 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 

 2. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia. Sprzedawca udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu powyżej, uważa się, że uznał reklamację za zasadną. `

 3. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Sprzedawcę, nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 4. W razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia określone w przepisach ustawy o prawach konsumenta. 

 5. Klient może zgłosić reklamację Produktu w przypadku braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. 

 6. Uznaje się, że Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność oraz Produkt: 

  1. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

  2. występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca: 

 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, 

 2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 

 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy. 

 1. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać. 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli Klient został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu 

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności z Umową Sprzedaży. 

 3. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową, Klient żądać jego naprawy lub wymiany.  

 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

 5. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 

 6. Klient zobowiązany jest do udostępniania reklamowanego Produktu podlegającego naprawie lub wymianie na koszt Sprzedawcy. 

 7. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony. 

 8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową; 

 2. doprowadzenie Produktu do zgodności z okazało się bezskuteczne; 

 3. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy; 

 4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

 1. Obniżona cena będzie pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży. 

 2. Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. 

 3. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Domniemywa się jednak, że niezgodność Produktu z Umową jest istotna. 

 4. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy ograniczone jest do Produktów niezgodnych z Umową Sprzedaży, a nie do całości Zamówienia. 

 5. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę. 

 6. Postanowienia zawarte w ust. 1-21 powyżej, mają zastosowanie także do Umowy o świadczenie usług.

 

 1. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży: 

  1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość może w terminie stu (100) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie może być wysłane: 

   1. pismem na adres: Novodom. Sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 35B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

   2. w formie elektronicznej na adres: biuro@novodom.pl., 

   3. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 515 639 067, od pon. do pt. w godzinach 7-17 i w weekendy w godzinach 9-17. 

   4. poprzez wyszukiwarkę Zamówień,

   5. poprzez Konto Użytkownika,

  2. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Produkt zostanie odesłany przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Novodom. Sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 35B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą w zwykły sposób zostać odesłane pocztą, Sprzedawca umożliwia poprzez Konto klienta lub Wyszukiwarkę Zamówień, zamówienie usługi kurierskiej na koszt Klienta.

  5. Koszty odesłania Produktu w przypadku odstąpienia od Umowy, w tym koszty usługi kurierskiej, o którym mowa w postanowieniach powyżej ponosi Klient

  6. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. 

  7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  9. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów dotyczących odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwrócony Produkt na jego koszt. 

  10. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

   6. o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

  11. Postanowienia zawarte w ust. 1,2,6 i 10 powyżej, mają zastosowanie także do Umowy o świadczenie usług.


 1. Wyłączenie odpowiedzialności: 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi lub zakupu Produktów spowodowane:  

  1. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Użytkownik nie ma dostępu,  

  2. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy,  

  3. utrudnieniami w korzystaniu ze Sklepu, powstałych na skutek okoliczności, którym Sprzedawca nie mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi,  

  4. szkodami wywołanymi korzystaniem ze Sklepu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem, 

  5. niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Użytkownika, nie zgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Sprzedawcę. 

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika. 

 

X. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z Sklepu: 

 1. W celu prawidłowego korzystania z Sklepu niezbędne jest: 

  1. posiadanie urządzenia typu laptop, komputer, telefon, tablet, 

  2. połączenie z siecią Internet, 

  3. oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www, 

  4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, 

  5. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce, 

 2. Korzystanie ze Sklepu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia. 

 3. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Sklep lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 1. Ochrona danych osobowych 

  1. W celu realizacji Umowy Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników.  

  2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę w następujących celach: 

   1. umożliwienia skorzystania z usług, zakupu Produktów, prowadzenia konta, rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania i weryfikacji rozliczeń pomiędzy Stronami – art. 6 ust. 1 lit. 

B RODO; 

 1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu w celu realizacji Umowy – art. 6 ust. 1 lit. F RODO; 

 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowego– art. 6 ust. 1 lit. C RODO; 

 3. ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. F RODO. 

 1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa określone w RODO, w szczególności: prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia. 

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę oraz tryb realizacji praw zostały zawarte w Polityce prywatności Sprzedawcy dostępnej tutaj: [X] 

 3. Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, infolinia: 606 950 000. Osoby, które uważają, że ich dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo, mają prawo skierować sprawę do organu nadzoru. W każdym przypadku zachęcamy do uprzedniego kontaktu ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. 

 4. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług objętych tym Regulaminem, a zatem informacja o przetwarzaniu danych osobowych również dotyczy wyłącznie ww. zakresu. Niezależnie od powyższego, jeżeli osoba, której dane dotyczą korzysta również z innych produktów lub usług Sprzedawcy lub w inny sposób jest lub była ze Sprzedawcą związana, również w tych innych zakresach dochodzi do przetwarzania danych osobowych, o czym osoby, których dane dotyczą, są informowane w ramach poszczególnych zakresów kontaktu lub wzajemnej współpracy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma jakiekolwiek dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, należy skontaktować się ze Sprzedawcą celem uzyskania dodatkowych informacji. Sprzedawca udzieli wszelkich informacji i niezbędnego wsparcia w realizacji praw osób, których dane dotyczą niezwłocznie i w najszerszym możliwym w danej sytuacji zakresie.  


 1. Niezgodność Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych z Umową

 1. Przepisy niniejszego rozdziału XII. odnoszą się wyłącznie do Użytkowników będących Konsumentami i stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień Regulaminu dotyczących Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych.

 2. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi będącemu Konsumentem Usługę cyfrową lub Treść cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy.

 3. Usługę cyfrową lub Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa została udostępniona Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub pobrana na jego urządzenie mobilne, lub gdy Użytkownik będący Konsumentem, lub jego urządzenie mobilne, uzyskali do niej dostęp.

 4. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od zawartej Umowy, jeżeli Usługodawca nie dostarczył mu, pomimo wezwania go do ich dostarczenia, Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.

 5. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, jeżeli:

 1. z oświadczenia Usługodawca wyraźnie wynika, że nie dostarczy lub Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej lub

 2. Usługodawca i Użytkownik będący Konsumentem uzgodnili, że określony termin dostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika będącego Konsumentem, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 1. W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy postanowienia ust. 14 – 15, stosuje się odpowiednio.

 2. Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa jest zgodna z Umową, jeżeli:

 1. ich opis, rodzaj, ilość, jakość, cechy oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji odpowiada zawartej Umowie,

 2. pozostają przydatne do celu, do którego są potrzebne Użytkownikowi,

 3. nadają się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej tego rodzaju,

 4. posiadają cechy typowe dla Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej tego rodzaju i których Użytkownik będący Konsumentem może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:

 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,

 2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na jego decyzję o zawarciu Umowy,

 4. są zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Użytkownikowi będącemu Konsumentem przez Usługodawcę przed zawarciem Umowy,

 5. zostały dostarczane z instrukcjami, których Użytkownik będący Konsumentem może rozsądnie oczekiwać.

 1. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o aktualizacjach niezbędnych do zachowania zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z Umową oraz dostarcza je Użytkownikowi będącemu Konsumentem.

 2. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z ust. 8, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z Umową, jeżeli:

 1. poinformował Użytkownika będącego Konsumentem o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,

 2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

 1. W przypadku, gdy Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Użytkownik będący Konsumentem, może żądać jej doprowadzenia do zgodności z Umową. Usługodawca jest zobowiązany doprowadzić Usługę cyfrową lub Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla tego Użytkownika.

 2. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie ich do zgodności z tą Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

 3. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z Umową, wartość Usługi cyfrowe lub Treści cyfrowej zgodnej z Umową.

 4. Wyłącznie w przypadku:

 1. wystąpienia jednej z sytuacji opisanych w ust. 11 i 12 powyżej,

 2. gdy Usługodawca nie doprowadził Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z postanowieniami wskazanymi w ust. 10 – 12 powyżej,

 3. gdy brak zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z Umową jest bardzo istotny,

 4. gdy z oświadczenia Usługodawcy lub innych okoliczności wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika będącego Konsumentem,

 1. Użytkownik będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Usługi cyfrowe lub Treści cyfrowej albo odstąpieniu od Umowy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej niezgodnej z Umową pozostaje do wartości Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej zgodnych z Umową.

 2. Po odstąpieniu od Umowy, Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika będącego Konsumentem w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej dostarczonej przez Usługodawca, z wyjątkiem treści, które:

 1. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy,

 2. dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, które stanowiły przedmiot Umowy,

 3. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności.

 4. zostały wytworzone przez Użytkownika będącego Konsumentem, wspólnie z innymi Użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

 1. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługa cyfrowa lub Treść cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Użytkownik będący Konsumentem z nich faktycznie korzystał.


 1. Oceny i opinie zamieszczane w Sklepie

 1. Klient Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie.

 2. Sprzedawca po zrealizowaniu Zamówienia Klienta, przesyła do Klienta wiadomość e-mail na podany przez Klienta w formularzu Zamówieniu adres poczty elektronicznej, z prośbą o wystawienie opinii, wraz z linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie. Formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów w Sklepie, ich ocenę, dodanie własnego opisu zakupionego Produktu, opinii oraz zdjęć Produktu.

 3. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca jednokrotnie ponawia zaproszenie, w sposób opisany w ust. 2 powyżej.

 4. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupu danego Produktu w Sklepie i dotyczyć zakupu tego Produktu.

 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

 6. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii.

 7. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy i współpracownicy, bez względu na podstawę zatrudnienia lub współpracy.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia opinii w przypadku, gdy opinia:

 1. zawiera treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem, w szczególności treści o charakterze erotycznym, rasistowskim, dyskryminacyjnych, pornograficznym, nawołujących do nienawiści i przemocy, promujące napoje alkoholowe i inne używki,

 2. zawiera treści reklamowe lub o charakterze komercyjnym,

 3. zawiera odnośniki do innych stron internetowych niż adresy Sklepu,

 4. zawiera lub sugeruje nazwy podmiotów konkurencyjnych względem Sprzedawcy;

 5. nie dotyczy w całości lub w części opiniowanego Produktu;

 6. rozpowszechnia dane osobowe Klienta lub innej osoby;

 7. rozpowszechnia treści naruszające dobra osobiste osób trzecich lub zagrażające naruszeniem takich dóbr;

 8. zawiera treści, których wykorzystanie narażałoby innych Użytkowników na negatywne konsekwencje;

 9. została napisane przez osobą trzecią podającą się za Klienta;

 10. została napisana przez pracownika lub współpracownika Sprzedawcy;

 11. zawiera treści typu spam, flooding.

 1. W celu realizacji powyższych obowiązków, dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako ich Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. niezbędności weryfikacji tożsamości Klienta, udzielającego opinii.

 1.   Wymiana Produktu

 1. Klient jest uprawniony do dokonania wymiany zakupionego Produktu w ciągu 14 dni od daty zakupu Produktu

 1. W celu dokonania wymiany Produktu, Klient jest zobowiązany wydrukować i wypełnić Formularz Wymiany, umieszczony w zakładce „Wymiany” w Koncie Klienta, lub w przypadku Klientów, nieposiadających Konta, skontaktować się  ze Sprzedawcą telefonicznie: pod numerem telefonu: 

 1. +48 515 639 067, od pon. do pt. w godzinach 7-17 i w weekendy w godzinach 9-17  lub całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@novodom.pl a następnie odesłać Produkt na adres: NOVODOM Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 35B, 27-400 Ostrowiec Św.

 2. Klient jest uprawniony do wymiany Produktu wyłącznie na inny wariant tego samego modelu Produktu lub może dokonać wymiany na inny Produkt, który jest dostępy na Sklepie.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta Produktu o cenie wyższej niż wymieniany Produkt, Klient zobowiązany jest do dopłacenia różnicy w cenie produktów w sposób wskazany w formularzu Wymiany. W przypadku wyboru przez Klienta produktu o cenie niżej niż wymieniany Produkt, Sprzedawca zwraca Klientowi różnicę w cenie produktów w ten sam sposób, w jaki została uiszczona zapłata za Produkt wymieniany, w terminie 14 dni.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie dysponuje w magazynie Produktem, na który Klient zamierzał wymienić pierwotnie zakupiony Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Klientem w celu zaproponowania wymiany na inny, dostępny Produkt w Sklepie, w tej samej jednostkowej cenie regularnej Produktu.

 5. Koszt przesyłki do Sprzedawcy Produktu mającego podlegać wymianie ponosi wyłącznie Klient.

 6. Klient odpowiada za należyte zapakowanie Produktu, tak, aby w transporcie nie doszło do jego uszkodzenia.

 7. Koszt przesyłki wymienionego Produktu do Klienta ponosi Sprzedawca.


 1. Gwarancja

 1. Sprzedawca gwarantuje, że Produkty zakupione w Sklepie, są wolne od wad materiałowych i wadliwego wykonania.

 2. Okres gwarancji na zakupione Produkty wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.

 3. Zobowiązania w ramach niniejszej gwarancji obejmują bezpłatne naprawy Produktów.

 4. Naprawa w okresie gwarancyjnym powinna nastąpić w terminie jak najkrótszym, ale nie dłuższym, niż 90 dni od daty zgłoszenia usterki. 

 5. Gwarancja obejmuje jedynie odpowiedzialność za wady tkwiące w Produkcie w momencie jego sprzedaży i w szczególności nie obejmuje:

  1. normalnego zużycia Produktów,

  2. skutków fizycznych i chemicznych uszkodzeń elementów Produktów, spowodowanych uderzeniami, wstrząsami lub działaniem agresywnych chemicznie substancji lub środowiska,

  3. wad, wynikłych z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub z przeciążenia Produktu,

  4. uszkodzeń spowodowanych podczas dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione,

  5. uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i konserwacji Produktu,

 6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności takich jak czyszczenie, konserwacja codzienna, do których zobowiązany jest Klient we własnym zakresie.

 7. Klientowi przysługuje prawo do wymiany Produktu na nowy pod warunkami:

  1. w okresie gwarancji dokonano już naprawy tego samego elementu, 

  2. serwis centralny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,

 8. Stwierdzenie usterki należy zgłosić telefonicznie: +48 515 639 067, od pon. do pt. w godzinach 7-17 i w weekendy w godzinach 9-17 lub całodobowo, drogą mailową, pod adresem: biuro@novodom.pl

 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedane.

 1. Postanowienia końcowe: 

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.  

  2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą - Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

  3. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia usług dostępnych w Sklepie. Sprzedawca informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://novodom.pl/ oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Sklepie. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu. 

  4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepi w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. 

  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 r. 

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość* 


Do: NOVODOM Sp. Z o.o., ul. Kilińskiego 35B, 27-400 Ostrowiec Św. 

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________________ 

Data odbioru produktu: _______________________________________________________________ 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem rachunku bankowego numer: 

__________________________________________________________________________________ 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych Produktów zawartej w sklepie internetowym novodom.pl 

Lp. 

Nazwa 

Ilość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

data i podpis 

 

*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy wysyłać na adres sprzedawcy lub biuro@novodom.pl